Το Project Management Office (PMO) της εταιρείας μας αποτελεί την τρίτη ανεξάρτητη πλευρά ανάμεσα στον εργοδότη και τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές κ.α.) ενεργώντας ουσιαστικά στους εξής τομείς:

  • Φυσικό αντικείμενο του έργου (συλλογή απαιτήσεων έργου, καθορισμός εργασιών και επικύρωση παραδοτέων)
  • Χρονικός προγραμματισμός (εκτίμηση χρονικής διάρκειας εργασιών, χρονικός προγραμματισμός, παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος)
  • Διαχείριση κόστους (σύνταξη προϋπολογισμών εκτίμηση κόστους εργασιών, παρακολούθηση κόστους)
  • Ανθρώπινο δυναμικό (καθορισμός ρόλων, παρακολούθηση ομάδων εργασίας)
  • Ποιότητα (καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών παραδοτέων, παρακολούθηση και έλεγχος ποιοτικών χαρακτηριστικών)
  • Επικοινωνία (καθορισμός τρόπου επικοινωνίας, προβολή αναφορών έργου)
  • Διαχείριση κινδύνων (καθορισμός, ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ρίσκων)
  • Προμήθειες (καθορισμός προμηθευτών, σύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων)

Όλοι οι Project Managers είναι πιστοποιημένοι κατά το πρότυπο Project Management Professional (PMP) από τον φορέα Project Management Institute.

Διαχείριση Έργου